Venskab

I temaforløbet ”Venskab” arbejder eleverne med, hvilke værdier, handlinger og dilemmaer venskaber kan indeholde. Eleverne beskæftiger sig med begreber som fortrolighed, gensidighed, respekt og forskellighed.

Til temaforløbet skal bruges
Print af temaforløbet.
Netadgang til filmen ”Venskab”


Print af kopiark: Når en ven – kopiark. 1 stk. til hver elev.
302 Ja nej måske – kopiark

Opstart – at strække kroppen
Målsætning: Eleverne får opmærksomhed på kroppen ved at strække den godt igennem, og kommer tilstede i rummet.
Type: Fysisk øvelse.
Materiale: Instruktionsarket Opstart

Stop og lyt – at hilse og snakke med hinanden
Målsætning: Eleverne træner samtale og smalltalke. De øver at tage kontakt og at tage stilling til et spørgsmål, formulere et svar og formidle det videre. De møder hinanden på kryds og tværs og oplever deres kammeraters forskellige svar.
Type: Samtale.
Materiale: Instruktionsarket Stop og lyt

Introduktion af tema
Målsætning: Eleverne øver at forholde sig til emnet ”venner.” De ser en kortfilm, hvor andre unge snakker om venner. Filmen er inspiration for elevernes videre arbejde med at snakke om emnet og dele deres egne erfaringer.
Instruktion: Se kortfilmen: ”Venner”. Filmen varer ca. 5 minutter og er opdelt i klare afsnit med hver sit spørgsmål. Det er derfor let at stoppe filmen og spørge eleverne, om de kan identificere sig med det, de unge i filmen siger. Lad evt. eleverne se filmen i sin helhed første gang og del den derefter op i afsnit. Spørg, med udgangspunkt i filmen, til elevernes refleksioner. Fx:

  • Kender I til den situation?
  • Kender I den følelse?
  • Har I oplevet det samme?
  • Er I enige?
  • Har I en anden holdning?

Skriv stikord fra de unges udsagn på en tavle/flipover, så alle kan se de forskellige bud. Lad ordene stå, så I kan vende tilbage og bruge dem som inspiration i det videre arbejde med emnet.
Introduktionen samler elevgruppen om temaet.
Når en ven – at sætte ord på følelser
Målsætning: Eleverne udtrykker, hvad der kan gøre dem henholdsvis glade og kede af det i et venskab.
Eleverne støttes i at reflektere og sætte ord på, hvilke kvaliteter der er vigtige for dem i et venskab
Type: Skriftlig øvelse.
Materiale: Instruktionsarket Når en ven og Når en ven – kopiark

Die hard – at håndtere konkurrence
Målsætning: Eleverne træner at forholde sig til og rumme, at venskabsrelationer kan blive udsat for konkurrenceelementer, hvor man både kan risikere at tabe og vinde. De øver, at i en gruppe skal man ind imellem kunne håndtere uretfærdighed og forskelsbehandling.
Type: Fysisk øvelse.
Materiale: Instruktionsarket Die hard

1-2-3 – at forny et samspil
Målsætning: Eleverne træner at være nærværende og i samspil med hinanden. De erfarer, at nye input og overraskelse giver fornyet energi og opmærksomhed i en relation.
Type: Fysisk øvelse.
Materiale: Instruktionsarket 1-2-3

Ja, nej, måske om venskab – at finde et ståsted
Målsætning: Eleverne træner at udtrykke en holdning og forholde sig til, hvad de personligt finder i orden og ikke i orden. De italesætter forskellige problematikker, der kan opstå i venskabsrelationer og erfarer, at mødet med andres synspunkter kan rykke ved ens egen stillingtagen.
Type: Samtaleøvelse.
Materiale: Instruktionsarket Ja, nej, måske om venskab og janejmaaske_kopiark

Afslutning
Målsætning: At skabe en klar og tydelig afslutning. Øvelsen kan med fordel bruges efter hvert undervisningsforløb. At sige tak for i dag og tak for samarbejdet til hinanden.
Type: Fysisk øvelse.
Instruktion: Eleverne står i en cirkel. Alle løfter højre hånd, klapper sidemanden til højre på ryggen, og siger: Tak for i dag, for samarbejdet eller det, der falder naturligt. Bagefter løftes venstre hånd, og sidemanden til venstre klappes på ryggen. Ordene ”tak for i dag” gentages. Til slut siger underviser: ”Klap ad jer selv og hinanden”. Alle ser rundt på hinanden og klapper.