Fællesskab

I temaforløbet ”Fællesskab” arbejder eleverne med opmærksomhed, samarbejde og udvikling i en gruppe. De oplever, hvordan de i et fællesskab er forbundet og afhængige af hinanden.

Til temaforløbet skal bruges
Print af temaforløbet.
Et garnnøgle.
Tavle eller planche til at skive på, som kan ses af alle.
Print af kopiark: Foto og Film om fællesskab – kopiark. 1 sæt.

Oversigt og målsætning for hver øvelse

Opstart – at strække kroppen
Målsætning: Eleverne får opmærksomhed på kroppen ved at strække den godt igennem og kommer tilstede i rummet.
Type: Fysisk øvelse.
Materiale: Instruktionsarket Opstart

Tæl til ti – at have et fælles fokus
Målsætning: Eleverne træner opmærksomhed i en gruppe. De øver at fornemme hinanden og opleve den intensitet, der opstår ved at stræbe efter et fælles mål. Eleverne får erfaring med, at vejen til at nå et mål, godt kan rumme en del mislykkede forsøg, og at det er o.k. at fejle.
Type: Fysisk øvelse.
Materiale: Instruktionsarket Tæl til ti

Dan et netværk – at synliggøre netværk og fællesskaber
Målsætning: Eleverne oplever visuelt, hvordan de indgår i et fællesskab. Eleverne får en konkret her-og-nu oplevelse af, at i et fællesskab er alle afhængige af hinanden.
Type: Fysisk øvelse og samtale.
Materiale: Instruktionsarket Dan et netværk og et garnnøgle.

Introduktion af tema – at tale om fordele og ulemper
Målsætning: Eleverne øver at sætte ord på forskellige aspekter ved et fællesskab og lytte til deres kammerater. En fælles opsummering og brainstorm, der bygger videre på øvelsen ”Dan et netværk”
Instruktion: Lav to kolonner på tavle eller planche. Skriv fordele i den ene, og ulemper i den anden. Tag udgangspunkt i den fælles erfaring fra ”Dan et netværk”.
Var der nogen, der hjalp hinanden? Så skriv under fordel: Man kan få hjælp.
Var der nogen, der drillede hinanden? Så skriv under ulempe: Man kan blive drillet.

Spørg eleverne:

  • Hvad tænker I, når I hører ordet fællesskab?
  • Hvilke erfaringer har I med fordele og ulemper ved at være i et fællesskab?

Type: Samtale

Fra æg til engel – at udvikle sig
Målsætning: Eleverne erfarer, at tilknytning til et fællesskab kan forandres. De træner at tage konktakt og målrettet søge dem, de har noget tilfælles med. Eleverne får bevidsthed om, at udvikling sker over tid og ikke er ens for alle.
Type: Fysisk øvelse.
Materiale: Instruktionsarket Fra æg til engel

Kredsen – at holde sammen
Målsætning: Eleverne træner sammenhold i et fællesskab. De øver koordinering, samarbejde og opmærksomhed i en gruppe.
Type: Fysisk øvelse.
Materiale: Instruktionsarket Kredsen

Molekyle – at blive del af en gruppe
Målsætning: Eleverne oplever, at blive en del af en gruppe uden at skulle træffe personlige til- og fravalg. De får bevidsthed om, det positive i, at en gruppedannelse kan opstå tilfældigt.
Type: Fysisk øvelse.
Materiale: Instruktionsarket Molekyle

Foto og film – at skabe billeder på fællesskaber
Målsætning: Eleverne træner forestillingsevne og indlevelse. De oplever forskellige typer af fællesskabssituationer. Eleverne øver samarbejde og rollefordeling. De får erfaring med at omsætte situationer og følelser til et kropsligt udtryk
Type: Fysisk øvelse.
Materiale: Instruktionsarket Foto og film og Foto og Film om fællesskab – kopiark.

Afslutning
Målsætning: At skabe en klar og tydelig afslutning. Den kan med fordel bruges efter hvert undervisningsforløb. At sige tak for i dag og tak for samarbejdet til hinanden.
Type: Fysisk øvelse.
Instruktion: Eleverne står i en cirkel. Alle løfter højre hånd, klapper sidemanden til højre på ryggen, og siger: Tak for i dag, for samarbejdet eller det, der falder naturligt. Bagefter løftes venstre hånd, og sidemanden til venstre klappes på ryggen. Ordene ”tak for i dag” gentages. Til slut siger underviser: ”Klap ad jer selv og hinanden”. Alle ser rundt på hinanden og klapper.